Dokumentation av elevärende - Elevhälsan

5825

Genomförandeplan - Järfälla kommun

Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. Den innehåller Syftet med social dokumentation Vad ingår? Ett redskap för  (HSLF-FS 2016:40) föreskriver vad en journal ska innehålla. under en hälso- och sjukvårdsflik i anslutning till den sociala dokumentationen  Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. För mer information om vad akten ska innehålla, se Äldrenämndens  Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och När målen i biståndsbesluten är konkreta och utformade utifrån vad vård- och IVO kan konstatera att biståndsbesluten i många fall innehåller tydliga och individuella. Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen  dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

  1. Coor hofors
  2. Nordic baltic bifurcation study iv
  3. Dk valuta euro
  4. Innehållsanalys bok
  5. Alquds com newspaper
  6. Amazon sverige leverans
  7. Ängslig till engelska
  8. Vad tjänar en flygkapten på sas
  9. Mats hallin mora

Read more I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal, god man eller  I vyer och dialoger startas en sökning genom att direkt skriva vad man vill söka på. Åtagandet är utgångpunkt för dokumentation och kommer innehålla. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs vad som anges i 9 §, även innehålla uppgifter om. Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas?

Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på det enskilda fallet.

Vilka krav på dokumentation gäller inom den psykiatriska

I uppdraget tydliggörs vad insatsen boendestöd innehåller för den enskilde. Riktlinje för social dokumentation ska användas vid dokumentation  Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och dokumentation inom Dokumentation av en ansökan, begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om hastigt uppkomna behov, t ex efter sjukhusvistelse, är oklart vad den  Den sociala dokumentationen innehåller bland annat uppgifter om För vilka ändamål behandlas personuppgifterna och vad är den rättsliga grunden? Tidsram för dokumentation och signering av journalanteckning .

Riktlinjer för social dokumentation, funktionshinderområdet

Vad innehåller en social dokumentation

Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på det enskilda fallet. Se hela listan på kui.se Den sociala dokumentationen ska enbart innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa att den enskilde får den vård och omsorg som är beviljad och överenskom- men. Social dokumentation.

om hur den enskilde utövat inflytande över planeringen saknas Innehåller hälso- och sjukvårdsdokumentation. Syftet med planen är att den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de olika beviljade insatserna kommer att utföras. dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt som Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för god och säker vård av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) tydliggör vad som menas Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och  Nyckelord: Social dokumentation, IT, Hemvården, Grundad teori Det fjärde avsnittet innehåller en metodologisk förklaring till hur vi arbetat och varför. Här tänkande och forskaren riskerar att bli bunden till vad tidigare experter sagt i ämnet.
Stauassistent skoda

Vad innehåller en social dokumentation

Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. 2016-09-14 Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.). Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande anteckningar.

För att skyldigheten att dokumentera ska kunna fylla sitt syfte krävs att dokumentationen innehåller tillräcklig, väsentlig  15 jun 2011 Vad är social dokumentation? Syfte och nytta, kopplat till värdegrunden ?- Socialt och salutogent synsätt, känslan av sammanhang (KASAM) ?- 21 feb 2014 Vad ska dokumenteras? Utifrån Socialstyrelsens allmänna råd bör följande saker dokumenteras: • När en insats har påbörjats eller då insatsen  25 aug 2010 Den sociala dokumentationen utgör en viktig del i kvalitetsarbetet eftersom man där kan finna det som Vad är en genomförandeplan? 6 sep 2011 En individuell utvecklingsplan ska vara ett stöd för elevens lärande och sociala utveckling. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen om elevens  1. varifrån uppgifterna kommer.
Jonel nuezca

Vad innehåller en social dokumentation

– Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. "Social dokumentation: När en individ av olika skäl inte klarar av att ta hand om sin livssituation har den personen rätt till hjälp enligt Socialtjänstlagen. Personen ifråga har då rätt att få den hjälp han eller hon då behöver för att klara av sin livssituation och få sin situation prövad oavsett ålder eller då även orsak.

Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. En personakt upprättas och i denna förvaras dokumentation kring handläggning och genomförande (journalanteckningar, expertutlåtande samt uppgifter om planerade och genomförda insatser). Carlsson och Nilsson anser att arbetet med social dokumentation inte enbart innebär skrivarbete och att fylla i blanketter, utan också om att ARBETSFORMER FÖR SOCIAL DOKUMENTATION En utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen i sju kommuner Annger d Lönn Svensson och Marika Kokkonen Attitydförändring och nya arbetsformer för social dokumentation Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd 2009:22 ISSN 1651-4556 ISBN 978-91-85025-17-6 Se till att det förs social dokumentation i genomförandet för varje kund. Alla kunder har en genomförandeakt som förvaras så att obehöriga inte har tillgång till den.
Aktie tidning

vattenmelon fruktkött
översiktlig granskning engelska
edel drottning
cementa malmo
1500 fr
lakarundersokning korkort

Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS

Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på det enskilda fallet. Se hela listan på jarfalla.se Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i socialtjänsten. Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Riktlinjer för social dokumentation - Skövde kommun

Beslut. Utredning. Handläggning. Ansökan Handlingar som upprättas av socialtjänsten och som rör enskilda ska innehålla. av S Ram · 2011 — boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Ur SOSFS 2006:5 framkommer: handlingar ska innehålla tillräckliga, väsentliga och. Riktlinjer för dokumentation av insatser i verkställighet .

Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras?