Vanliga frågor Globen BUMM

5899

Riktlinje Patientjournalen - tillåtet och inte tillåtet

samtycke om du hämtar ut handlingen åt någon annan. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens All inkommande e-post till myndigheten är allmän handling och kan efter  Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls.

  1. Swedbank logga in mobilt bankid
  2. Vad tjänar en flygkapten på sas
  3. Jambo hudiksvall jobb
  4. Adr klassning fordon
  5. Automatiserat
  6. Tvistemal
  7. Kreditkarte c
  8. Vadret i kungsbacka

På Regionarkivet i Göteborg och Vänersborg finns forskarsalar där du kan sitta och studera arkivhandlingar. Det kostar ingenting att beställa fram handlingar. Se öppettider. I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen. Inom den privata hälso- och sjukvården är patientjournalen inte allmän handling, men det finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikt. Vad räknas som allmän handling?

Är det en allmän handling? Patientjournaler inom den offentliga vården utgör allmänna handlingar (2 kap. 4§ TF). Det råder dock tystnadsplikt inom vården och patientjournaler omfattas av sekretess.

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Varje enskild handling ansvar itens benämns journalhandling ( 2 8 ) . Det. Hos Regionarkivet förvaras äldre patientjournaler, äldre än 1992.

Utlämnande av journalhandling - Sundsvalls kommun

Allmän handling patientjournal

allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  Bakgrund.

I 3 kap. 1 § patientdatalagen föreskrivs att patientjournal ska föras vid vård av patienter När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år betyder det att tio kalenderår ska förflyta efter det att handlingen kom till eller ärendet av-slutades. Allmänna handlingar med tio års gallringsfrist som upprättas 2004, kan alltså gallras tidigast i januari 2015.
Arbetsorganisation betydelse

Allmän handling patientjournal

Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen härstammar från 1700-talet och består bl.a. av yttrandefrihet, medlarfrihet och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Patientjournal från privat vårdgivare Det finns vissa skillnader i hanteringen av patientjournaler inom vård som drivs av Region Stockholm jämfört med privatdriven vård som kan vara bra att känna till. Handlingen lämnas ut med förbehåll Enskilds begäran att själv få använda tjänstemannens terminaler för att söka efter allmänna handlingar har nekats Bilaga, Dokumenthanteringsplan, nov 2009. 2 Även verksamhetschef och socialdirektör har delegation, vilket innebär att även de kan besluta om att inte lämna ut handlingar.

HFDdom_5319_12 För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som följer av första stycket, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen. Lag (1992:459). Skyldighet att föra patientjournal. 9 § Skyldig att föra patientjournal är 2020-04-17 I andra kapitlet TF regleras vad som utgör en allmän handling. Rätten till tryckfrihet kan begränsas genom sekretess som regleras i offentlighet- och sekretessförordningen (OSL), 2:2 § TF. Kommunikation mellan dig och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) bör utgöra allmänna handlingar som tidningen kan uthämta och publicera. Patientjournal som allmän handling intressant utmaning för forskningsdatautredningen.
Kakao export weltweit

Allmän handling patientjournal

1 § OSL. 8 handlingen inte lämnas ut har personen rätt att kunna överklaga beslutet och ska få ett överklagbart beslut med besvärshänvisning. S:t Eriks Ögonsjukhus är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen. Bara sådana allmänna handlingar som dessutom är offentliga, d.v.s. inte hemliga, behöver lämnas ut och därför sker en sekretessprövning för hela respektive delar av handlingen.

En offentlig handling är en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Med andra ord är en allmän handling inte automatiskt också offentlig; beroende på dess innehåll kan den mycket väl vara … Beslut om tvångsvård enligt LVM är alltså en allmän handling och kan som huvudregel begäras ut hos förvaltningsrätten. Som nämnts ovan får rätten att ta del av allmänna handlingar emellertid begränsas genom bestämmelse i lag om sekretess, t.ex. med hänsyn till skyddet för enskildas personliga förhållanden ( 2 kap. 2 § 1 st. p. 6 TF ).
Rasmus olof nerman

skatt egenföretagare ab
borsnedgang 2021
bella bageri västerås
svårt att visa känslor sjukdom
public parking downtown nashville

Diarieföring/registrering - Region Östergötland

Se öppettider. I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen. Inom den privata hälso- och sjukvården är patientjournalen inte allmän handling, men det finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikt. Vad räknas som allmän handling? Enligt 2 kap. 3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet.

Begäran om allmän handling - Region Gävleborg

En patient kan ansöka om att få hela eller delar av sin patientjournal förstörd.

Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd. (SOSFS 2011:9) på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats. Med insats  Det kan vara ett brev, en utredning, en patientjournal, en bild anteckning efter telefonsamtal, SMS eller e-postmeddelande m.m.. Allmän handling  Alla handlingar i patientjournalen/ social journal är allmänna handlingar, men omfattas av sekretess. Minnesanteckningar är inte allmän handling. En journalhandling som ska lagras kan innehålla anteckningar som de olika personer som deltar i vården av patienten eller i Allmänna principer och krav  av U Sandén · 2012 · Citerat av 4 — patientjournal är en allmän handling fastslogs av Högsta förvaltningsdomstolen första gången i RÅ 1951 ref.